Return to Headlines

Restart and Reopening Plan

This page can be translated into various languages. Click the Translate button in the top right corner of the page and select your preferred language from the drop down menu.

November 17, 2020

Dear Lawrence Families,

Most of the world is experiencing the beginning of the second wave of COVID-19. Combine colder weather, the beginning of a regular flu season, and holiday travel, and the positive case numbers are rising exponentially.

In my October 6th letter, I related the schedule for bringing students who selected hybrid instruction back into the district. Thus far, students in grades PreK-3 have returned along with some of our special education students in grades 5-12, and I am pleased to report that the re-entry of those students to in-person instruction has gone very well. And we were so excited to see them!

Grades 4-12 hybrid students were scheduled to return November 30th. However, due to the sharp and sobering increases in COVID-19 statistics, we will not be able to continue our move toward hybrid and in-person instruction.

Although I am saddened about not opening our schools for in-person instruction and reverting back to a complete remote model, I cannot, in good conscience, open as we planned. My responsibilities include being the steward of safety and learning. Both would be compromised by instituting what we previously planned.

Reopening Schedule

Around the time of the October 6th letter, reported positive COVID-19 cases averaged about 760 per day. Currently and for the past 10 days, positive cases averaged 3,212 daily with no indication they will soon drop substantially. Thus, after careful consideration and an eye ever focused on the health and safety of our students, staff, and families, and providing the best instructional program possible, I am modifying our schedule as follows:

Beginning with November 25th, the day before Thanksgiving, and continuing through January 18th, Martin Luther King, Jr. Day, ALL students will be on remote instruction. There will be no in-person or hybrid instruction.

 • All students will follow the remote instruction schedule.
 • The elementary principals (grades PreK-3) will send schedules for their respective schools to their students. 
 • The current remote instruction schedules for grades 4-12 will remain the same.
 • We anticipate returning to in-person hybrid instruction for Pre-K through grade 3 and our special education students who are currently receiving in-person instruction on Tuesday, January 19.
 • The date for grades 4-12 students who selected hybrid instruction to return to school for in-person instruction is now anticipated to be Monday, January 25. 

Staffing Considerations

Staffing challenges and the need to quarantine due to rising COVID-19 cases are a major contributor to the need to modify our plan. This year, it is simply not possible to cover all classes with substitutes, as many are not available to work due to their concerns about COVID-19. Substitute availability is almost non-existent. When a teacher or aide is absent, we will most likely not be able to fill the position, which means that the students in that class will either stay remote, be shuffled around, or learn asynchronously in a safe space in the school. Having very few substitutes who are willing to work is a massive problem and a major disruption to learning.

Quarantines - The rules around when to quarantine are far more numerous than just when there is a positive case. Quarantines are mandated for many reasons:

 • Positive COVID test - quarantine until at least 10 days have passed since symptom onset and at least 24 hours have passed fever-free without fever reducing medication and improvement of symptoms
 • Person you live with tests positive - quarantine for at least 14 days 
 • Exposure as a close contact of someone who tests positive - quarantine for 14 days
 • Travel to almost anywhere - quarantine for 14 days
 • COVID-like symptoms - without an alternate diagnosis - quarantine for 14 days

This year, we have already had over 40 staff members who have had to quarantine. If we were currently in-person with hybrid instruction, we would have had to switch to remote as we could not cover the classes.

Please be mindful that once we do return to again having hybrid, in-person instruction, and if a teacher has to quarantine, all students, including those students on hybrid instruction, may be remote during the teacher’s quarantine period.

Plan Moving Forward

 • All instruction will be remote beginning November 25th. We anticipate that hybrid instruction will resume January 19th for students in grades PreK-3 and special education students who have been in under the current model.  We anticipate that it will begin on January 25th for students in grades 4-12.
 • We will close our buildings to all staff for two weeks following Thanksgiving (Nov. 30 - Dec.11) and the Winter Break (Jan. 4 - 15). Staff will work remotely.
 • You are encouraged to keep in close contact with your child’s/children’s teachers.
 • You will receive more information from your child’s/children’s schools in the coming days.
 • The NJSIAA governing body for high school athletics is scheduled to release a statement about winter sports on November 20th.  As the NJSIAA may move or postpone the season, we are not ready to decide on our winter season at this time.
 • The YMCA child care program will remain open. Please contact Jeff Hirschman at jhirschman@capitalymca.org with questions.
 • Meal pickups for those who have signed up for the program will continue as usual on the same schedule. If you are not already signed up for the meal program and wish to do so, please email lunch@ltps.org and/or breakfast@ltps.org to enroll. These are email addresses, not websites. Include within the email the ID number for each student that wishes to receive the meals and the school he or she attends. 

We will continue to closely monitor the course of this pandemic and will notify you of changes. We are heartbroken that we will not proceed on our initial reopening schedule, but are confident we are doing what’s best for keeping our students, staff, and families safe while providing the best educational program for our students. We knew it was a possibility that we may need to pivot from our plans during the school year, and this is one of those times. As always, I appreciate your patience and support.

Sincerely,

Ross Kasun, Ed. D.

Superintendent

 

Drogie Rodziny Lawrence,

Większość świata przeżywa początek drugiej fali COVID-19. W połączeniu z zimna pogoda, początkiem regularnego sezonu grypowego i wyjazdami wakacyjnymi, liczba przypadków dodatnich rośnie znacząco.

W liście z 6 października opisałem harmonogram sprowadzania uczniów, którzy wybrali naukę hybrydową z powrotem do szkół. Do tej pory uczniowie klas Pre K-3 powrócili wraz z niektórymi uczniami edukacji specjalnej w klasach 5-12 i mam przyjemność poinformować, że powrót tych uczniów do osobistej instrukcji poszedł bardzo dobrze. Byliśmy bardzo podekscytowani ich widokiem!

Uczniowie klas 4-12 opcji hybrydowej mieli powrócić 30 listopada. Jednak ze względu na ostry i wstrząsający wzrost statystyk COVID-19, nie będziemy w stanie kontynuować naszego ruchu w kierunku nauczania hybrydowego i osobistego.

Chociaż jestem zasmucony, że nie otworzyłem naszych szkół do osobistego nauczania i wracam do modelu całkowicie zdalnego, nie mogę z czystym sumieniem otworzyć tak, jak planowaliśmy. Do moich obowiązków należy nadzór bezpieczeństwa i nauki. Oba aspekty zostałyby zagrożone przez ustanowienie tego, co zostało poprzednio zaplanowane.

Harmonogram ponownego otwarcia

Podczas listu z 6 października liczba pozytywnych zgłoszeń COVID-19 wynosiła średnio około 760 osób na dzień. Obecnie, i przez ostatnie 10 dni, pozytywne przypadki wynosiły średnio 3,212 przypadków dziennie i nic nie wskazuje na to, że wkrótce będą znacznie spadać. Tak więc, po dokładnym rozważeniu i skupieniu się jak zawsze na zdrowiu i bezpieczeństwie naszych studentów, pracowników i rodzin oraz zapewniając najlepszy możliwy program instruktażowy, modyfikuję nasz harmonogram w następujący sposób:

 • Począwszy od 25 listopada, na dzień przed Świętem Dziękczynienia i trwając do 18 stycznia, Martin Luther King, Jr. Day, WSZYSCY uczniowie będą się uczyć zdalnie. Nie będzie osobistych lub instrukcji hybrydowych.
 • Wszyscy uczniowie będą postępować zgodnie z harmonogramem zdalnych instrukcji.
 • Dyrektorzy szkół podstawowych (klasy PreK-3) prześlą do swoich szkół plany zajęć studentów.
 • Bieżące harmonogramy zdalnych instrukcji dla klas 4-12 pozostaną takie same.
 • Przewidujemy powrót do osobistego nauczania hybrydowego od Pre-K do klasy 3 i uczniów programów nauczania specjalnego, którzy obecnie odbywają naukę osobiście we wtorek 19 stycznia.
 • Data dla uczniów klas 4-12, którzy wybrali nauczanie hybrydowe aby wrócić do szkoły osobiście, instrukcje są obecnie jest przewidziane na poniedziałek 25 stycznia.

Uwagi dotyczące personelu

Wyzwania kadrowe i potrzeba kwarantanny z powodu rosnącej liczby przypadków COVID-19 są głównym czynnikiem przyczyniającym się do potrzeby modyfikacji naszego planu. W tym roku nie jest możliwe objęcie wszystkich klas zastepcami, poniewaz wielu nie jest dostępnych do pracy z powodu obaw związanych z COVID-19. Dostępność zastępstw prawie nie istnieje. Oznacza to, że pod nieobecność nauczyciela lub asystenta najprawdopodobniej nie będziemy w stanie obsadzić tych stanowisk, a uczniowie z tej klasy pozostaną w nauczaniu zdalnym, będą przesuwanie lub będą uczyć się asynchronicznie w bezpiecznej przestrzeni w szkole. Posiadanie bardzo niewielu zastępców chętnych do pracy to ogromny i poważny problem zakłócający naukę.

Kwarantanny - zasady dotyczące tego, kiedy poddawać się kwarantannie, są znacznie bardziej liczne niż tylko wtedy, gdy jest pozytywny wynik. Kwarantanny są wymagane z wielu powodów:

 • Pozytywny wynik testu COVID - kwarantanna do co najmniej 10 dni od wystąpienia objawów i co najmniej 24 godziny, które minęły bez gorączki bez leków obniżających gorączkę i złagodzenia objawów
 • Osoba, z którą mieszkasz, ma wynik dodatni testu - kwarantanna przynajmniej 14 dni
 • Bliski kontakt z osobą, która uzyskała wynik pozytywny - kwarantanna przez 14 dni
 • Podróżuj prawie wszędzie - kwarantanna przez 14 dni
 • Objawy podobne do COVID - bez alternatywnej diagnozy - kwarantanna przez 14 dni

W tym roku mieliśmy już ponad 40 pracowników, którzy musieli poddać się kwarantannie. Gdybyśmy byli obecnie w opcji z  instrukcją hybrydową musielibyśmy przełączyć się na program zdalny, ponieważ nie moglibyśmy pokryć zajęć. Należy pamiętać, że kiedy wrócimy do ponownego korzystania z zajęć hybrydowych oraz instrukcji osobistych, a jeżeli nauczyciel musi poddać się kwarantannie, wszyscy uczniowie, w tym uczniowie na zajęciach hybrydowych, musieliby być nauczani zdalnie w trakcie okresu kwarantanny nauczyciela.

Plan dalszych działań

 • Wszystkie instrukcje będą zdalne od 25 listopada. Przewidujemy, że będziemy mogli wznowić nauczanie osobiste 19 stycznia dla uczniów klas PreK-3 i uczniów szkół specjalnych, którzy byli w szkole w ramach obecnego modelu. Przewidujemy, że rozpocznie się on 25 stycznia dla uczniów klas 4-12.
 • Zamkniemy nasze budynki dla wszystkich pracowników na dwa tygodnie po Święcie Dziękczynienia (30 listopada - 11 grudnia) oraz ferie zimowe (4 - 15 stycznia). Personel będzie pracował zdalnie.
 • Zachęcamy do utrzymywania bliskich kontaktów z nauczycielami swojego dziecka / dzieci.
 • W nadchodzących dniach otrzymasz więcej informacji ze szkół Twojego dziecka / dzieci.
 • Organ zarządzający NJSIAA zajmujący się lekkoatletyką w liceum ma wydać oświadczenie na temat sportów zimowych 20 listopada. Ponieważ NJSIAA może przesunąć lub przedłużyć sezon, nie jesteśmy gotowi zdecydować się na nasz sezon zimowy w tym czasie.
 • Program opieki nad dziećmi YMCA pozostanie otwarty. Prosimy o kontakt z Jeffem Hirschmanem pod adresem jhirschman@capitalymca.org z pytaniami.
 • Odbiór posiłków dla tych, którzy zapisali się do programu, będzie kontynuowany według harmonogramu. Jeśli nie jesteś jeszcze zapisany do programu posiłków i chcesz to zrobić, wyślij e-maillunch@ltps.org i / lub breakfast@ltps.org, aby się zarejestrować. To są adresy e-mail, a nie strony internetowe. Prosze zawrzec w wiadomości e-mail numer identyfikacyjny każdego ucznia, który chce otrzymać posiłki oraz szkoły, do której on lub ona uczęszcza. Będziemy nadal uważnie monitorować przebieg tej pandemii i powiadomimy Cię o zmianach.

Mamy złamane serca, że nie będziemy kontynuować naszego pierwotnego harmonogramu ponownego otwarcia, ale jestesmy przekonani, że podejmujemy decyzje najlepsze dla zapewnienia bezpieczeństwa naszym uczniom, pracownikom i rodzinom, zapewniając jednocześnie najlepszy program edukacyjny naszym uczniom. Wiedzieliśmy, że istnieje możliwość, że w trakcie roku szkolnego będziemy musieli zmienić nasze plany, i czas ten nadszedł. Jak zawsze dziękuję za cierpliwość i wsparcie.

Z poważaniem,

Ross Kasun, Ed.D

 

17 de noviembre de 2020

Estimadas familias de Lawrence,

La mayor parte del mundo está experimentando el comienzo de la segunda ola de COVID-19. Combine un clima más frío, el comienzo de una temporada regular de influenza y los viajes de vacaciones, y los números de casos positivos están aumentando exponencialmente.

En mi 6 de octubre de XX carta, le relaté el calendario para llevar a los alumnos que seleccionaron volver instrucción híbrido en el distrito. Hasta ahora, los estudiantes en los grados PreK-3 han regresado junto con algunos de nuestros estudiantes de educación especial en los grados 5-12, y me complace informar que el reingreso de esos estudiantes a la instrucción en persona ha ido muy bien. ¡Y estábamos tan emocionados de verlos!

Grados 4-12 estudiantes híbridos fueron programados para volver de noviembre de 30 de ju . Sin embargo, debido a los fuertes y aleccionadores aumentos en las estadísticas de COVID-19, no podremos continuar nuestro movimiento hacia la instrucción híbrida y en persona.

Aunque me entristece no abrir nuestras escuelas para la instrucción en persona y volver a un modelo remoto completo, no puedo, en buena conciencia, abrir como planeamos. Mis responsabilidades incluyen ser el administrador de la seguridad y el aprendizaje. Ambos se verían comprometidos al instituir lo que planeamos previamente.

Horario de reapertura

Alrededor de la época de los 6 de octubre de XX carta, informó positivos COVID-19 casos promedio alrededor de 760 por día. Actualmente y durante los últimos 10 días, los casos positivos promediaron 3212 diarios sin indicios de que pronto caerán sustancialmente. Por lo tanto, después de una cuidadosa consideración y un ojo siempre enfocado en la salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias, y brindando el mejor programa de instrucción posible, estoy modificando nuestro horario de la siguiente manera:

Comenzando a noviembre 25 de XX , el día antes de Acción de Gracias, y continuando hasta enero 18 de XX , Martin Luther King, Jr., todos los estudiantes estarán en la enseñanza a distancia. No habrá instrucción en persona o híbrida.

 • Todos los estudiantes seguirán el horario de instrucción remota.
 • Los directores de primaria (grados PreK-3) enviarán los horarios de sus respectivas escuelas a sus estudiantes. 
 • Los horarios actuales de instrucción remota para los grados 4-12 seguirán siendo los mismos.
 • Anticipamos regresar a la instrucción híbrida en persona para Pre-K hasta el tercer grado y nuestros estudiantes de educación especial que actualmente reciben instrucción en persona el martes 19 de enero.
 • Se anticipa que la fecha para los estudiantes de los grados 4-12 que seleccionaron la instrucción híbrida para regresar a la escuela para recibir instrucción en persona será el lunes 25 de enero. 

Consideraciones de personal

Los desafíos de personal y la necesidad de poner en cuarentena debido al aumento de casos de COVID-19 son un factor importante que contribuye a la necesidad de modificar nuestro plan. Este año, simplemente no es posible cubrir todas las clases con sustitutos, ya que muchos no están disponibles para trabajar debido a sus preocupaciones sobre COVID-19. La disponibilidad de sustitutos es casi inexistente. Cuando un maestro o ayudante está ausente, lo más probable es que no podamos ocupar el puesto, lo que significa que los estudiantes de esa clase permanecerán alejados, se moverán o aprenderán de forma asincrónica en un espacio seguro de la escuela. Tener muy pocos sustitutos que estén dispuestos a trabajar es un problema enorme y una interrupción importante del aprendizaje.

Cuarentenas : las reglas sobre cuándo poner en cuarentena son mucho más numerosas que solo cuando hay un caso positivo. Las cuarentenas son obligatorias por muchas razones:

 • Prueba COVID positiva: poner en cuarentena hasta que hayan pasado al menos 10 días desde el inicio de los síntomas y al menos 24 horas sin fiebre sin medicación para reducir la fiebre y sin mejoría de los síntomas
 • La persona con la que vive tiene un resultado positivo: poner en cuarentena durante al menos 14 días 
 • Exposición como contacto cercano de alguien que da positivo: cuarentena durante 14 días
 • Viaja a casi cualquier lugar: cuarentena durante 14 días
 • Síntomas similares a COVID - sin un diagnóstico alternativo - cuarentena durante 14 días

Este año, ya hemos tenido más de 40 miembros del personal que han tenido que ponerse en cuarentena. Si actualmente estuviéramos en persona con instrucción híbrida, habríamos tenido que cambiar a control remoto ya que no podríamos cubrir las clases.

Tenga en cuenta que una vez que volvamos a tener nuevamente instrucción híbrida en persona, y si un maestro tiene que poner en cuarentena, todos los estudiantes, incluidos los estudiantes en instrucción híbrida, pueden estar remotos durante el período de cuarentena del maestro.

Plan para seguir adelante

 • Toda la instrucción se empezaba a distancia de noviembre de 25 de ju . Anticipamos que la instrucción híbrido se reanudará de enero de 19 de ju para los estudiantes en los grados Pre-K-3 y de educación especial que han estado en el marco del modelo actual. Anticipamos que comenzará el día 25 Enero º para los estudiantes en los grados 4-12.
 • Cerraremos nuestros edificios a todo el personal durante dos semanas después del Día de Acción de Gracias (30 de noviembre al 11 de diciembre) y las vacaciones de invierno (4 al 15 de enero). El personal trabajará de forma remota.
 • Se le anima a mantenerse en estrecho contacto con los maestros de su hijo / a.
 • Recibirá más información de las escuelas de su hijo / hijos en los próximos días.
 • El órgano de gobierno NJSIAA para el atletismo de la escuela secundaria tiene previsto publicar una declaración acerca de los deportes de invierno de noviembre 20 º . Como la NJSIAA puede mudar o posponer la temporada, no estamos listos para decidir nuestra temporada de invierno en este momento.
 • El programa de cuidado infantil de YMCA permanecerá abierto. Póngase en contacto con Jeff Hirschman en jhirschman@capitalymca.org si tiene preguntas.
 • Las recolecciones de comidas para aquellos que se han inscrito en el programa continuarán como de costumbre en el mismo horario. Si aún no está inscrito en el programa de comidas y desea hacerlo, envíe un correo electrónico a lunch@ltps.org y / o breakfast@ltps.org para inscribirse. Estas son direcciones de correo electrónico, no sitios web. Incluya en el correo electrónico el número de identificación de cada estudiante que desea recibir las comidas y la escuela a la que asiste. 

Continuaremos monitoreando de cerca el curso de esta pandemia y le notificaremos los cambios. Estamos desconsolados porque no continuaremos con nuestro horario de reapertura inicial, pero estamos seguros de que estamos haciendo lo mejor para mantener seguros a nuestros estudiantes, personal y familias mientras brindamos el mejor programa educativo para nuestros estudiantes. Sabíamos que existía la posibilidad de que tuviéramos que apartarnos de nuestros planes durante el año escolar, y este es uno de esos momentos. Como siempre, agradezco su paciencia y apoyo.

Sinceramente,

Ross Kasun, Ed. RE.

Superintendente

 

November 5, 2020

Dear Lawrence Parents/Guardians,

On October 12th and 26th, we brought kindergarten and small groups of special education students back into our classrooms. I am pleased to report that their return to district has gone well. Students in grades 1 to 3 whose parents selected the hybrid option will join us in district on Monday, November 9th. We are SO looking forward to seeing them as well as all remaining students in the hybrid option on November 30th. I thank you for your continued patience and support as we navigate a return to school. 

Personal Protective Equipment and Supplies

With students and staff returning to our buildings, you may wonder what safety precautions we have taken. Click on the link in the above title to learn about our preparations. 

Parent/Teacher Conferences

Please remember that we have postponed the usual fall parent/teacher conferences. We will let you know once we have set new dates.

Social Distancing and Mask Wearing

As is reported throughout the media, COVID-19 cases are spiking and a regular flu season is fast approaching. I ask that you continue to be vigilant and take all measures to protect yourself and others as we try to control the potential spread of the pandemic within our community. Please support our efforts to keep students and staff safe by encouraging everyone to observe the basic guidelines of the Centers for Disease Control (CDC) including social distancing, wearing a mask, and washing hands frequently, both inside and outside of school.

For more guidelines, please consult the LTPS COVID-19 Parent/Student Handbook - 2020-2021. Questions about information in the handbook should be directed to your school nurse.

14-Day Travel Quarantine

November and December routinely bring several breaks from school. Between the New Jersey Education Association's two-day convention and the Thanksgiving and Winter Breaks, there are many days when families travel, get together with people outside of our area, and take advantage of schools being closed. Please remember that there is a 14-day quarantine for out of state travel, as outlined by New Jersey’s Quarantine Advisory. The 14-day quarantine applies to travel from certain areas identified as those that have a positive COVID-19 test rate higher than 10 per 100,000 residents or have a 10% or higher positivity rate over a seven-day rolling average ("impacted states."). To protect our students and staff, we will adhere strictly to the State guidelines. Thus, students and staff who travel to states on the advisory list or internationally must stay home for 14-days. Additionally, children of parents having COVID-19-like symptoms should also quarantine for 14 days. Quarantined students in the hybrid instruction model will be on remote instruction during their quarantine. 

As always, I appreciate your patience and support as we work together to keep our community safe. Please direct your questions to me at rkasun@ltps.org.

With gratitude,

Ross Kasun, Ed.D.

Superintendent

October 23, 2020

Greetings Lawrence Families!

I am writing to provide an update to information that I included in my October 12, 2020 letter to parents, and to clarify information about the number of minutes of direct, synchronous instruction that hybrid and remote only students will receive within the schedule.

During the last week, I have heard from several parents of children in grades K-6 who voiced concerns about the instructional schedule linked within that letter.  Most questions surrounded the perceived difference in the number of minutes of direct instruction that hybrid students would receive versus the number remote only students would receive. 

I truly appreciate those who took the time to reach out to me, our Board members, my office, or our principals with questions and a sincere desire to work together on a schedule and instructional program that is equitable for all students.  We do listen and act on such information when it is in the best interest of all of our students.  We made some changes based on that feedback.  For instance, there will be time each morning for students who are not in-person that day to connect with their teacher to set learning expectations and ask questions.  In addition, there will be staff available to help students who are at home in the morning and need further support. 

On a separate document that I am including with this letter is a breakdown of contact time students in grades K-6 will have with their teachers.  Included with the tables is information outlining the number of minutes of direct, synchronous instruction that students in Hybrid Cohort A, Hybrid Cohort B, or Remote Only will receive during the week.

We will continually monitor, evaluate, and adjust as needed.  As our teachers need time to adjust and enhance their expertise in this next phase, the majority of instruction on Fridays will be asynchronous, so our teachers have additional time to plan, prepare, and collaborate with each other.  We will reevaluate this in January, and we may make some modifications to our schedule.

In my October 12th letter, I stated, “Currently, it looks like students whose last name begins with letters A-L will be in cohort (group) A, and those whose last name begins with M-Z will be in the B cohort.”  Now that we have parents’ choices for hybrid or remote, the distribution is better for us to use A-K for Cohort A and L-Z for Cohort B.

Also, in the October 12th letter, we stated that parents need to keep their child(ren) in the hybrid or remote option chosen through the current phase.  Our new model and schedule offer flexibility; therefore, beginning in January, we will establish periods during which parents can re-evaluate their choice and change from hybrid to remote or vice versa.

Please know that we continually monitor this pandemic, and we are aware that there is a current increase in positive cases in New Jersey.  We are in constant contact with our Health Department and the surrounding school districts.  Our anticipated dates of reopening schools for in-person instruction may need to be altered and adjusted to ensure the health, safety and wellness of our students, staff and families.  We will keep you updated.

Respectfully,

Dr. Kasun

Instructional Contact Time Breakdown

K – 3

Monday – Thursday

 

Hybrid in School (Cohort A)

Monday & Tuesday

Hybrid Out of School (Cohort B)

Wednesday & Thursday

Remote only

Monday thru Thursday

Morning Meeting

20 minutes

20 minutes

20 minutes

Math

60 minutes

60 minutes

60 minutes

Language Arts

60 minutes

60 minutes

60 minutes

Special

30 minutes

30 minutes

30 minutes

 

 • Cohort A students are in-person, in school on Mondays and Tuesdays while Cohort B students are out of school on those days. The two cohorts switch mid-week: Cohort B is in-person, in school on Wednesdays and Thursdays and Cohort A is out of school.
 • Remote only students have the same schedule Monday thru Thursday.

On Fridays, all students have a 20-minute Morning Meeting.  In addition, the remote only students have a 45-minute direct, synchronous instructional contact time with a teacher.  Thus, remote only students have 65 minutes of contact time with a teacher on Fridays versus the 20 minutes that Cohorts A and B each have on Fridays.

 

4 – 5

Monday – Thursday

 

Hybrid in School (Cohort A) Monday & Tuesday

Hybrid Out of School (Cohort B) Monday & Tuesday

Remote only Monday thru Thursday

Morning Meeting

30 minutes

30 minutes

30 minutes

Math

60 minutes

45 minutes

45 minutes

Language Arts

60 minutes

45 minutes

45 minutes

Science or Social Studies

30 minutes

15 minutes

15 minutes

Special

30 minutes

30 minutes

30 minutes

 

 • Cohort A students are in-person, in school on Mondays and Tuesdays while Cohort B students are out of school on those days. The two cohorts switch mid-week: Cohort B is in-person, in school on Wednesdays and Thursdays and Cohort A is out of school.
 • Remote only students have the same schedule Monday thru Thursday.
 • For Math, Language Arts, Science or Social Studies, Cohorts A and B each will receive a total of 300 minutes of direct, synchronous instruction and remote only students will receive 240 minutes. The difference will be made up for remote only students on Fridays with the additional 45 minutes of instruction (referenced below) that they receive and asynchronous activities throughout the week.

On Fridays, all students have a 30-minute Morning Meeting. In addition, the remote only students will have a 45-minute direct, synchronous instructional contact time with a teacher. Thus, remote only students have 75 minutes of contact time with a teacher on Fridays versus the 30 minutes that Cohorts A and B each have on Fridays.

 

Grade 6

Monday – Thursday

 

Hybrid in School Cohort A Monday & Tuesday

Hybrid Out of School Cohort B Monday & Tuesday

Remote only

Monday thru Thursday

Morning Meeting/Owl Time

30 minutes

30 minutes

30 minutes

Math

35 minutes

35 minutes

 

35 minutes

 

Science

35 minutes

Language Arts

35 minutes

35 minutes

35 minutes

Social Studies

35 minutes

Special

30 minutes

30 minutes

30 minutes

 

 • Cohort A students are in-person, in school on Mondays and Tuesdays while Cohort B students are out of school on those days. The two cohorts switch mid-week: Cohort B is in-person, in school on Wednesdays and Thursdays and Cohort A is out of school.
 • Remote only students have the same schedule Monday through Thursday.
 • The total weekly amount of math/science direct, synchronous instruction for hybrid students is 210 minutes and remote only students have 140 minutes. The total weekly amount of language arts/social studies direct, synchronous instruction for hybrid students is 210 minutes and remote only students have 140 minutes.  The difference will be addressed with the additional 90 minutes of instruction (referenced below) that remote only students receive on Fridays and asynchronous activities throughout the week.

On Fridays, all students have a 30-minute Morning Meeting. In addition, the remote only students have 90 minutes of direct, synchronous instructional contact time with teachers. Thus, remote only students have 120 minutes of contact time with a teacher on Fridays versus the 30 minutes that Cohorts A and B each have on Fridays.

October 19, 2020

Revised start date: The YMCA afterschool program and transportation will begin on October 26, 2020.

Parents interested in participating in the program should contact the Capital Area YMCA. Email Jeff Hirschman at jhirschman@capitalymca.org or call (609) 643-4231.

October 16, 2020

We have received some questions regarding the YMCA full day and afterschool child care programs.

Beginning November 15, the YMCA will run the afterschool program at LIS (for all students Grades K-6).

The program may open at the other 4 locations (Eldridge Park, Ben Franklin, Lawrenceville Elementary, and Slackwood) when the YMCA has enough subscribers for those locations.

The school district will transport students from the four PreK-3 schools to LIS at dismissal until the other program opens at those sites. Parents MUST complete aftercare transportation forms and file them with the Transportation Department if they want their children transported from the PreK-3 schools to LIS.

The YMCA will continue to run the full day program at LIS until schools reopen full time.

Parents interested in participating in the program should contact the YMCA. Email Jeff Hirschman at jhirschman@capitalymca.org or call (609) 643-4231.

October 15, 2020 - Survey Deadline Extended

Greetings Lawrence Families!

The deadline to complete the survey in the Genesis student information system is extended until Monday, October 19 at 4 PM. This survey is the one Dr. Kasun mentioned in his October 12th letter to Lawrence families. Within this survey, parents can choose if they want Hybrid or Remote instruction for their child as we move forward into the next phase of our reopening plan.

It is important for us to have this information so we can plan for considerations such as staffing, classroom space, and transportation for those students who return to the district as well as for those who continue on remote instruction.

Take the survey in the Genesis Parent Access portal. Log in using your email address and password. You need to use the email address you first used when accessing the parent portal. If you need help, please contact your school’s guidance office.

Parents need to complete a brief survey for each child.

Thank you in advance for assisting us as we plan to safely move forward in our reopening plan.

Be well!

Lana Mueller

October 12, 2020

Greetings Lawrence Families!

This morning we welcomed back into school about 40 of our special education students at Lawrenceville Elementary and Ben Franklin. It was wonderful to see them!

In preparation for proceeding with the return to school schedule for various grade levels that I shared with you in my October 6th letter, we are conducting a brief survey (questionnaire). We need to know parents’ choices for their child’s instruction moving forward. How many parents want the Hybrid Model for their child to have a combination of in-person and remote instruction on an A/B rotating schedule? How many parents want their child to remain totally on Remote Instruction? This information will determine how many students and staff we need to prepare for their being in our buildings.

Parents should consult the A/B rotating schedules for the Hybrid Model for various grade levels as well as the Remote Instruction schedule so they can make an informed choice in the questionnaire. Students in the Hybrid Model will receive approximately 4 hours of in-person instruction (synchronous) as well as some remote and asynchronous (independent) instruction in the afternoons. On the days when the students are not in school, they will receive live remote instruction (synchronous) for a portion of the day. No lunches will be served in school.

Students in self-contained or PreKindergarten classes have either already received or soon will receive schedules from their respective schools.

Currently, it looks like students whose last name begins with A-L will be in cohort (group) A, and those whose last name begins with M-Z will be in the B cohort. Students in the A cohort of the Hybrid Model will attend school in-person on Mondays and Tuesdays. Those in the B cohort of the Hybrid Model will attend in-person on Wednesdays and Thursdays. The exact cohorts will be decided based on the survey results and how many families choose the Hybrid Model.

All students, whether hybrid or remote, will have asynchronous (independent) instruction on Fridays until January. This will allow time for planning and professional development for staff.

It is important that parents take the brief Return to School questionnaire via the Genesis student information system.  Please log into the Genesis parent access account for your child just as you would if you were checking your child’s attendance or grades. (See photo on page 2 to see the location of the questionnaire within Genesis.) The 3-question questionnaire should be completed for each child that you have in our district so we know the number of students who will be in our buildings as well as transportation needs. We realize this is an additional step, but it is important that we have an accurate response for every student.  Contact your school’s guidance office if you are not sure how to log into Genesis. 

Important:

 • We are using a daily health screening tool for staff and for each child who comes into our buildings. If you choose the Hybrid Model for your child, you will need to complete the brief health screening daily prior to your child’s boarding a school bus or entering a school building. One of the questions on the survey in Genesis asks for the email address to which you want the daily health screening email sent. A link to the health screening will come very early in the morning to the email address you designate and will have a link to the short health screening. A second, reminder email will come later if you don’t respond to the first email. The actual link to the health screening will only be in the first email. Check your junk mail folder if you don’t see the email in your inbox initially. The email will come from “Lawrence Township Public Schools.”
 • If you choose the Remote Instruction option, your child will remain in remote instruction while we are in the current hybrid schedule.

Please complete the questionnaire by 4 PM on Friday, October 16th. I thank you in advance for your input and for helping us prepare for and welcome our students and staff back into the district. There are many moving parts to return students and staff, and I thank you for your patience throughout. One thing we have learned for sure from this pandemic is that conditions can change quickly.

Best wishes for your health and safety.

With gratitude,

Ross

Genesisi sample page  

Translate the Genesis survey by scrolling down to the left bottom corner of the survey page and selecting the preferred language from the Select Language drop down menu.

October 6, 2020

Please read Superintendent Ross Kasun's letter regarding implementing Phase Two of the district's Restart and Reopening Plan.

 

August 12, 2020

Superintendent Ross Kasun gave a presentation about the Lawrence Township Public Schools Restart and Reopening Plan at the August 12, 2020 Board of Education (BOE) meeting. Within the same meeting, the BOE approved the Restart and Reopening Plan.